ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

(Laatste update : 02/2017)

 

Artikel 1: Algemeen 

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden bepalen de contractuele relaties tussen enerzijds het bedrijf CARRIERES DU HAINAUT, Commanditaire vennootschap op aandelen, met als maatschappelijke zetel 7060 SOIGNIES, rue de Cognebeau, 245, ingeschreven in het register van de KBO met het nummer 0401.155.871 (hieronder “de Verkoper” genoemd) en anderzijds elke natuurlijke of rechtspersoon die een product aankoopt dat door de Verkoper wordt verkocht (hieronder “de Klant” of “de Koper” genoemd).

De algemene verkoopvoorwaarden gelden strikt voor elke verkooptransactie tussen de Verkoper en de Koper, tenzij de Verkoper een andersluidende schriftelijke bepaling opneemt in zijn bijzondere verkoopvoorwaarden. Zelfs in dat laatste geval blijven de onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. De onderhavige algemene voorwaarden worden geacht bekend te zijn voor de Klant en door hem aanvaard, zelfs in de gevallen waarin ze in tegenspraak zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden, waarop ze voorrang hebben.

 

Artikel 2: Offertes

2.1. Offertes zijn slechts geldig als ze schriftelijk aanvaard worden binnen een termijn van een maand of binnen de beperkingen van de keuzetermijn die in de offerte vermeld is.

2.2. Geen enkel werk en geen enkele levering, van welke aard dan ook, zijn aanvaard voor rekening van de Verkoper zonder diens schriftelijke toestemming. Bestellingen overhandigd aan vertegenwoordigers van de Verkoper zijn slechts definitief na schriftelijke bevestiging door de directie van de Verkoper.

2.3. Telefoongesprekken moeten schriftelijk bevestigd worden. Als dit niet het geval is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om ze van nul en gener waarde te beschouwen.

2.4. Er wordt overeengekomen dat een offerte slechts geldig is voor zover de bij de bestelling overhandigde documenten op elk punt (vorm en uitvoering, afmetingen, keuze en hoeveelheden van de stenen) overeenstemmen met de documenten die voor de prijsopgave hebben gediend. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen bij elke wijziging te herzien, waarbij deze wijziging, tot op het ogenblik van de levering, de verschillende factoren waaruit de kostprijs is samengesteld zou beïnvloeden.

2.5. De lengtes, oppervlaktes of volumes die in de offertes van de Verkoper vermeld worden en de bevestigingen van de bestellingen worden slechts bij wijze van zo exact mogelijke inlichtingen gegeven, maar zonder enige verbintenis vanwege de Verkoper.

2.6. De volledige plannen, werktekeningen, uitvoeringsafmetingen, lijsten, modellen en in het algemeen alle documenten die noodzakelijk zijn voor de goede vervaardiging van de stenen zullen kosteloos en tijdig voor de uitvoering aan de Verkoper worden bezorgd. Bij de uitvoering van de werktekeningen zullen de stenen minimaal de afmetingen bepaald op de bestekken en lijsten moeten bewaren, onder andere de diktes van de stenen mogen worden verminderd.

 

Artikel 3: Goedkeuring

3.1.  Zelfs wanneer de prijzen zouden worden opgesteld op vrachtwagen bestemming, dient de Koper vóór de verzending de goederen in alle opzichten te controleren in de lokalen van de Verkoper. De Koper is verplicht om bij de Verkoper inlichtingen in te winnen over de verzendingsdatums om tijdig de controles over de bestelde goederen uit te voeren die hij noodzakelijk vindt. Als hij deze controle niet uitvoert, wordt ervan uitgegaan dat de goedkeuring van de goederen definitief verworven is en bijgevolg kan er geen rekening meer worden gehouden met klachten, die om welke reden dan ook zouden worden ingediend. Alleen klachten wegens toestelfout zijn ontvankelijk, maar op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze worden geformuleerd vóór de stenen definitief werden gelegd.

3.2. In het geval dat de goedkeuring plaatsvindt op de plaats van de werken, na een speciale en schriftelijke afwijking van de algemene regel, wordt overeengekomen dat de verwerking door de aannemer overeenstemt met een definitieve en onherroepelijke goedkeuring.

3.3. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de gebreken die aanwezig zouden kunnen zijn in de blokken, platen en afgewerkte producten, enz. tijdens de vervaardiging door de Koper.

 

Artikel 4: Transport

4.1. Wanneer de stenen verkocht en aanvaard worden wanneer ze geladen zijn op de vrachtwagen bij vertrek, dan reizen ze voor rekening en risico van de Koper. Het laden en vastzetten van de ladingen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant en zijn transporteur. Geen enkele klacht wegens verlies, breuk, beschadiging, foute verklaring of foute richting zal worden aanvaard en dit niettegenstaande de niet-aansprakelijkheidsverklaringen die de transporteurs eisen van de verzenders.

4.2. Als de offerte vrachtwagen bestemming vermeldt, dan moet de plaats van bestemming toegankelijk zijn via een berijdbare weg. Het lossen gebeurt door toedoen van de Klant binnen een tijdsverloop dat bepaald is in de bijzondere voorwaarden. Elke extra tijd zal aan de Klant worden aangerekend tegen marktprijzen.

  1. elke verhoging van de transportprijs kan bovenop de overeengekomen prijs worden aangerekend,
  2. elke vraag voor transport met een onvolledige lading kan aanleiding geven tot een supplement bovenop de transportprijs;
  3. de Koper dient vóór het lossen de goede toestand van de goederen vast te stellen. 

Elke onregelmatigheid betreffende de levering (beschadigingen, verlies, ontbrekend product, beschadigd product) dient vóór het lossen het voorwerp uit te maken van een voorbehoud op de leveringsbon, in aanwezigheid van de chauffeur en ondertekend door de Koper.

Er zal in geen geval worden rekening gehouden met onregelmatigheden betreffende de levering die worden vastgesteld na het lossen of die vóór het lossen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorbehoud in de vereiste vorm op de leveringsbon.

4.3. Alle stilstandkosten van het transportmateriaal, zowel bij aankomst als vertrek, zullen in elk geval door de Koper worden gedragen.

4.4. De prijsopgaven inzake transport en douanerechten zijn in elk geval slechts inlichtingen die zonder enige waarborg worden verstrekt. Zij houden geen enkele verplichting in om tegen de opgegeven prijzen te voorzien in de transportmiddelen.

4.5. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de Klant of elke derde in verband met het goederentransport zouden lijden wanneer het laden en het transporteren van de goederen door de Klant gebeurt of door een derde op verzoek van de Klant.

 

Artikel 5: Termijn en ophaling van de goederen

De Koper is verplicht om, vóór het in productie gaan, aan de Verkoper alle uitvoeringsdocumenten te bezorgen die noodzakelijk zijn voor de fabricage van de stenen.

De leveringstermijnen die vermeld staan op de bevestiging van de bestelbon van de Verkoper, worden uitsluitend ter informatie verstrekt en houden geen enkele verbintenis vanwege de Koper in. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot verwijlinteresteren, noch tot schadevergoeding en interesten vanwege de Verkoper.

De goederen dienen te worden opgehaald binnen de termijn die is overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper.

Na deze termijn mag de Verkoper over de in het tarief vermelde goederen beschikken om te voorzien in een andere lopende bestelling. In dat geval zal aan de Koper een nieuwe leveringstermijn worden meegedeeld.

Bestellingen van niet in het tarief vermelde goederen die niet binnen de overeengekomen termijn worden opgehaald, kunnen door de Verkoper worden gefactureerd en de betaling ervan kan worden geëist alsof het om geleverde goederen zou gaan.

 

Artikel 6: Overmacht

Alle gevallen van overmacht zijn voorbehouden ten voordele van de Verkoper en ontslaan hem volledig van zijn verantwoordelijkheid. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, onder andere gedeeltelijke of totale stakingen, lock-outs, het gebrek aan transportmateriaal, zware exploitatieongevallen, slechte weersomstandigheden, een gebrek aan grondstoffen, enz

 

Artikel 7: Waarborg

De Verkoper aanvaardt geen enkele terugzending van goederen zonder hiervoor vooraf toestemming te hebben gegeven. De controle van de goederen dient vóór de plaatsing door de koper te worden uitgevoerd. Klachten na plaatsing zullen in geen enkel geval worden aanvaard. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af en weigert elke garantie indien het product niet aanbevolen werd voor het gebruik waarvoor het wordt toegepast en/of indien de aangewezen toepassingsmethodes voor het product en de technische informatie van de Verkoper niet werden gerespecteerd. Hetzelfde geldt als de technische eigenschappen van het product niet werden gerespecteerd of genegeerd.

 

Artikel 8: Opmetingen en facturatie

8.1. Het opmeten van de gehouwen steen en de bewerkte boordstenen gebeurt volgens het kleinst omschreven rechthoekig parallellepipedum dat nodig is voor het vervaardigen van de stenen, met inbegrip van de voegen, met als minimaal eenheidsvolume tien kubieke decimeter. Wanneer één of verscheidene afmetingen millimeters omvatten, wordt elke steen gefactureerd volgens afmetingen in de onmiddellijk hogere hele centimeters. De te factureren volumes voor elke steen worden tot op de hogere kubieke decimeter afgerond. Het opmeten van de gehouwen steen die per vierkante meter wordt geleverd, gebeurt volgens de kleinste rechthoek die het bovenvlak van de steen omschrijft, met inbegrip van de voegen, met als minimaal eenheidsvolume tien vierkante decimeter. Het minimum van tien vierkante decimeter geldt niet voor de stenen van een marmerplaveisel (met een dikte van 10, 15, 20, 25, 30 mm). Als het opmeten van de boordstenen per strekkende meter gebeurt, worden de uitsteeksels aan de lengte toegevoegd, convexe of concave boordstenen worden steeds gefactureerd per strekkende meter over de grootste projectie van de krommingen tegen een speciaal hiervoor overeengekomen prijs.

8.2. Elk bijzonder aan de stenen uit te voeren werk (bijwerking, aansluiting van de stenen, gaten voor ankers, bevestigingsgroeven, enz.) wordt ten laste van de Koper uitgevoerd, zelfs als dit werk vermeld is op het uitvoeringsplan. Beeldhouwwerk, gravures en inscripties maken altijd het voorwerp van een aparte prijs uit.

8.3. Leveringen in gewaarborgde verpakkingen worden gefactureerd en teruggenomen tegen de waarborgprijs, voor zover zij FRANCO en in goede toestand binnen een maand na de verzending worden teruggestuurd naar de vestiging van de Verkoper.

 

Artikel 9: Klachten en terugzending

Klachten over facturen zijn niet langer ontvankelijk als ze niet schriftelijk binnen tien dagen na de verzendingsdatum van de factuur worden geformuleerd. Wat de klachten betreft die te maken hebben met een eventuele terugzending van de goederen, dient voor elke terugzending van goederen de voorafgaande toestemming van de Verkoper te zijn verkregen. De fysieke terugzending van de goederen moet door de Koper minstens 24 uur vóór de terugzending van de goederen naar de vestiging van de Verkoper te worden aangekondigd. Bij ontvangst van de goederen in de Groeve, dient de Koper of zijn vertegenwoordiger ervoor te zorgen dat zij een terugzendingsdocument ontvangen waaruit blijkt dat de goederen fysiek in de vestiging van de Verkoper zijn teruggekeerd. Bij een geschil is het aan de Koper om het bewijs van de terugzending te leveren. Slaagt hij daarin niet, dan kan hij geen enkele schadevergoeding van de Verkoper eisen. De eventueel te crediteren bedragen na een terugzending van goederen zullen vooraf ter goedkeuring aan de commerciële directie van de Verkoper worden voorgelegd.

 

Artikel 10: Eigendomsoverdracht – Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper blijft eigenaar van de goederen tot de volledige inning van de prijs en de supplementen (eventuele kosten, interesten en boetes), alsook tot alle verplichtingen zijn nagekomen, met inbegrip van de schuldvorderingen die nog door de Klant verschuldigd zijn. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud wordt het risico op verlies of beschadiging op de Koper overgedragen vanaf de inbezitname door de Klant of vanaf het ogenblik van overhandiging van de goederen aan het transport- of expeditiebedrijf.

 

Artikel 11: Betaling

11.1. Elke betwisting door de Koper van een door de Verkoper uitgegeven factuur dient schriftelijk te gebeuren en de Verkoper binnen 10 dagen na de verzendingsdatum van de factuur te bereiken. Gebeurt dit niet, dan is de betwisting niet ontvankelijk.

De op een factuur vastgestelde fouten kunnen niet dienen als reden om de factuur niet te betalen of niet te aanvaarden.

11.2. De betaling van de prijs van de eerste bestelling gebeurt contant en zonder korting vóór de goederen worden geladen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij elke bestelling door de Koper vanaf het sluiten van het contract een overdracht van vorderingen in de vereiste vorm te eisen of elke andere door de Koper te bieden waarborg te eisen.

11.3. Behoudens uitdrukkelijk in de factuur opgenomen bepaling is de prijs van de leveringen contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

11.4. De belasting op de toegevoegde waarde en alle andere belastingen en heffingen, van welke aard dan ook, alsook elke reeds doorgevoerde of nog door te voeren verhoging van belastingen en heffingen op de goederen, het transport, enz. vallen ten laste van de Koper, ook indien de prijzen voor geleverde goederen zijn opgesteld.

11.5. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten van 12% per jaar verschuldigd.

Bovendien leidt het niet-naleven van de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de opeisbaarheid van een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 15% van de prijs, met een minimumbedrag van 100 EUR, bij wijze van schadevergoeding en interesten en boeteclausule, zonder afbreuk te doen aan de verwijlinteresten, de eventuele kosten voor de ingebrekestelling door middel van een aangetekende brief of door een deurwaarder en de eventuele gerechtskosten.

11.6. Indien de Koper een van zijn verplichtingen niet nakomt of annuleert, met inbegrip van de wanbetaling van een factuur op de vervaldatum, behoudt de Verkoper zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling elke uitvoering of verzending op te schorten en onmiddellijk betaling van alle reeds uitgegeven facturen van de Koper te eisen, alsook van de prestaties betreffende reeds geproduceerde stenen of stenen in productie, zonder afbreuk te doen aan het recht om schadevergoeding te eisen.

De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om hetzij vóór de productie van de stenen, hetzij in de loop van de uitvoering, hetzij vóór de levering, van de Koper alle waarborgen te eisen die hij noodzakelijk vindt, zoals de overdracht van vorderingen of een gegoede borg.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke tussenkomst op te schorten indien de Koper weigert om één van de in de bovenstaande alinea bedoelde waarborgen te vestigen, zonder dat de Koper van de Verkoper enige schadevergoeding mag vragen, om welke reden dan ook, wegens een laattijdige levering.

11.7. De annulering van een bestelling door de Koper verplicht de Koper tot het betalen van alle kosten in verband met deze opzegging van een contract, tot het betalen van de stenen of de werken die op het ogenblik van deze opzegging reeds zouden zijn uitgevoerd, alsook tot het betalen van de normale winstderving op het geheel van de bestelling. Het bedrag van deze kosten, van de reeds uitgevoerde stenen en werken en van de winstderving zijn bij de Koper opvraagbaar op gewoon vertoon van een factuur, ongeacht de door de Koper aangehaalde redenen voor de opzegging van de bestelling.

 

Artikel 12: Bevoegdheid van de rechtbanken en toepasselijk recht

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, afdeling Bergen, zijn bevoegd om zich uit te spreken over alle betwistingen, met inbegrip van gevallen van kortgeding en vorderingen tot vrijwaring, alsook over alle schuldvorderingen.