Gebruiks- en privacybeleid | Carrières du Hainaut

Gebruiks- en privacybeleid

Gebruiks- en privacybeleid

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens zijn in goede handen.

Met onze privacyverklaring lichten wij u in over de modaliteiten en doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij informeren u over uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens vanaf 25 mei 2018 overeenkomstig en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van 27 april 2016 – “AVG”).

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De comm.va Carrières du Hainaut, Belgische vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue de Cognebeau 245, 7060 ZINNIK (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0401.155.871 – btw BE0401.155.871 (hierna “wij”, “ons”, “onze”) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor al uw persoonsgegevens in het kader van de commerciële relaties die zij met u onderhoudt.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens houdt alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot deze gegevens in, zoals verzamelen, registreren, gebruik of opslag.

 1. Categorieën van persoonsgegevens

Behoudens specifieke gevallen waarvoor wij uw toestemming vragen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, functie, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon, gsm, enz.);
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, hobby’s en interesses, taalvoorkeur, favoriete producten enz.);
 • commerciële gegevens (aankoophistoriek, klachten, gegevens over betalingen, opmerkingen over de producten, beelden die u ons bezorgt enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, cookies ...).
 1. Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 • de betrokken persoon zelf (bezoek aan de website met aanvaarding van cookies, informatieaanvragen, prijsaanvragen, aanmaken van een account, bestellingen, afsluiten van een overeenkomst met ons bedrijf, nieuwsbriefaanvragen, deelname aan enquêtes en/of wedstrijden, bezoek aan onze stands enz.);
 • externe partners (onderaannemers, steenhouwers en marmerhandelaars, reclamebureaus, persagentschappen, beurzen ...).
 1. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij hebben goede redenen om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om de commerciële interactie te verzorgen;
 • om u onze producten en/of diensten te leveren (Art. 6.1.B AVG);
 • om u te kunnen helpen, adviseren en op de hoogte te houden van onze acties, nieuws en wedstrijden, u gepersonaliseerde aanbiedingen en advies te kunnen bieden op basis van uw profiel of interesses ... Het is aan u ons de persoonsgegevens te verstrekken en ons toestemming te geven om ze verwerken: zonder uw toestemming kunnen wij uw aanvraag niet verwerken (Art. 6.1.A AVG);
 • om de wetgeving na te leven die ons verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of te verstrekken aan de boekhoudkundige en fiscale administraties (Art. 6.1.C AVG).
 1. Locatie van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Unie in veiligheidsomstandigheden die aangepast zijn aan de aard van deze gegevens.

 1. Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beveiligen en beschermen tegen verlies, verspreiding en ongeoorloofde inzage.

 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

 • de verdelers van Carrières du Hainaut die uw persoonsgegevens verwerken om:
  • te antwoorden op uw vraag en u de gevraagde prijsofferte en alle andere geschikte inlichtingen te versturen,
  • om u op de hoogte te houden van acties, nieuws, wedstrijden en gepersonaliseerde aanbiedingen en advies te kunnen verstrekken op basis van uw profiel of interesses ...;
 • onderaannemers (marketingbureaus, cloud, extern call center enz.) die uw persoonsgegevens voor onze rekening verwerken volgens onze instructies en overeenkomstig onze privacyverklaring;
 • kredietinformatiebureaus, beslissingen over kredieten, preventie van fraude en vervolging van debiteuren;
 • de openbare diensten beperkt tot de wettelijke verplichtingen.
 • Andere: in geval van verkoop of overname van een onderneming en/of activa kunnen wij ertoe worden gebracht de persoonsgegevens mee te delen aan de personen die in de met onze firma afgesloten overeenkomst treden.

Naast de hierboven vermelde ontvangers, zal geen andere derde toegang hebben tot uw persoonsgegevens behoudens akkoord en/of vraag van uwentwege.

 1. Verstrekken van de persoonsgegevens

De eventuele verstrekking is uitsluitend toegelaten binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of naar landen waarvan de wetgeving garandeert dat de gegevens eenzelfde niveau van bescherming genieten als onder de AVG.

 1. Bewaringsduur

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om u informatie, producten of diensten te verstrekken. Wij wissen uw gegevens 5 jaar na de laatste interactie (uitgezonderd de persoonsgegevens die wij moeten bewaren om de wettelijke verplichtingen na te leven).

Indien u ons vraagt geen contact meer met u op te nemen, bewaren wij deze informatie om uw wil te kunnen respecteren.

 1. Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Informatie (Art. 13 en 14): de doeleinden van de verwerking en de rechten waarover u beschikt, worden u meegedeeld in deze privacyverklaring.
 • Recht op inzage (Art. 15): u hebt het recht om bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, ze in te zien.
 • Recht op rectificatie (Art. 16): u hebt het recht uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing (Art. 17): u hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist behoudens bepaalde uitzonderingen (zie punt 10 bewaringsduur).
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18): u hebt het recht onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken volgens de wetgeving.
 • Recht op overdraagbaarheid (Art. 20): u hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare en interoperabele vorm te ontvangen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken.
 • Recht van bezwaar (Art. 21): u hebt het recht om zich te verzetten indien u geen toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (gerechtvaardigd belang en/of prospectie).
 • Geautomatiseerde besluitvorming (Art. 22): u hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Indien ons antwoord u niet tevreden stelt of u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de geldende verordening verwerken, kunt u klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land.

 1. Minderjarigen

Het is personen van minder dan 16 jaar niet toegelaten ons hun persoonsgegevens te bezorgen zonder toestemming van hun ouders of een wettelijke voogd.

 1. Cookiesbeleid

De websites van Carrières du Hainaut gebruiken cookies om uw ervaring als gebruiker te verbeteren en hun inhoud af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Er is een nota over ons cookiesbeleid beschikbaar op onze website.

 1. Wijzigingen en vankrachtwording van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd opgesteld in mei 2018.

Wij behouden ons het recht voor ze te wijzigen om ons in overeenstemming te brengen met de privacywetgeving. Wij nodigen u dus uit deze verklaring geregeld te raadplegen.

 1. Contact met ons opnemen

U hebt algemene vragen over deze privacyverklaring?

Stuur deze naar:

U wilt uw rechten uitoefenen?

Gelieve uw gedetailleerde, ondertekende verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart (om uw identiteit te bevestigen opdat wij uw persoonsgegevens kunnen beschermen tegen ongeoorloofde inzage) te bezorgen:

Politique d’utilisation de cookies

Les sites Internet des Carrières du Hainaut utilisent des cookies pour améliorer votre expérience de navigation et pour mieux adapter leurs contenus à vos besoins et vos préférences. Vous restez bien évidemment libre d'accepter ou pas. En refusant les cookies, certains éléments de nos sites ne fonctionneront pas ou pas de manière optimale. En continuant sur nos sites sans adapter les paramètres de vos cookies, vous marquez votre accord d’utilisation des cookies.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?

Les cookies sont de simples fichiers texte de petite taille qui sont installés sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile lorsque vous visitez nos sites Internet. Grâce à ces cookies, les informations relatives à votre visite sur le site sont conservées pendant la visite du site (cookie de session) ou lors de visites ultérieures répétées (cookie permanent)

Les cookies ne peuvent pas être exécutés comme code ou introduire des virus. Ils ne sont pas dangereux. Ils n’éliminent aucune donnée de votre ordinateur et n’endommagent aucun programme ni fichier.

2. Quelle est l’utilité d’un cookie ?

Les cookies facilitent et accélèrent généralement l'interaction entre le visiteur et le site internet et aident le visiteur à naviguer entre les différentes rubriques du site.

Les cookies permettent à un site Internet de reconnaître les préférences d’un utilisateur : vous ne devez pas entrer de façon répétée les mêmes informations lorsque vous revenez chez nous, comme par exemple le choix de la langue ou d’autres sélections que vous faites.

3. Quels cookies utilisons-nous ?

Les sites Internet des Carrières du Hainaut utilisent différents types de cookies :

 • Cookies internes : des cookies directs qui sont immédiatement générés par carrieresduhainaut.com
 • Cookies fonctionnels qui nous aident à vous garantir une facilité de navigation optimale.
 • Les cookies d’analyse anonymes qui nous permettent d’analyser et d’optimiser l’utilisation du site internet.

4. Google Analytics

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites Web, proposé par Google Inc. Google Analytics utilise des cookies pour aider à analyser la manière dont les internautes utilisent le site. L'information que votre cookie génère à propos de votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) est transférée sur et par Google vers des serveurs aux États-Unis. Google utilise cette information pour tenir à jour la manière dont vous utilisez le site, établir des rapports sur l'activité du site, destinés aux exploitants du site, et proposer d'autres services concernant l'activité du site et l'utilisation d'internet. Google peut fournir cette information à des tiers si Google estime y être légalement obligé ou dans la mesure où ces tiers traitent l'information au nom de Google. Google ne combinera pas votre adresse IP à d'autres données dont il dispose.

5. Comment pouvez-vous éliminer ou refuser les cookies ?

Grâce aux paramètres de navigation de votre ordinateur, vous pouvez refuser le placement de nouveaux cookies et éliminer les cookies déjà placés.

Refuser les cookies :

Si vous ne souhaitez en général pas autoriser le placement de cookies, mais que vous voulez faire une exception pour les cookies de https://www.carrieresduhainaut.com, vous pouvez effectuer ce paramétrage séparément.

Veuillez noter que, si vous désactivez les cookies de session, notre site pourrait ne pas fonctionner correctement. Ces cookies sont supprimés automatiquement dès que vous fermez votre navigateur.

Éliminer les cookies :

Grace aux paramètres de votre navigateur vous pouvez effacer les cookies stockés dès sa fermeture.

Attention : avec ce réglage, les données de connexion et les mots de passe ne seront plus retenus. Vous devrez entrer ces données lors de chaque nouvelle session.

Refuser des cookies indirects de publicité ciblée par centres d’intérêt :

Des publicités adaptées permettent, de vous offrir des contenus adaptés à vos intérêts. Elles seront donc moins dérangeantes et doivent se conformer à la législation UE.

 Dans la plupart des cas, les données utilisées sont liées à vos centres d’intérêt et non pas à des données personnelles : vous ne pouvez donc pas être identifié(e).

Si des données à caractère personnel sont nécessaires, votre consentement sera demandé.

Le site Internet Your Online Choices ( http://www.youronlinechoices.com/be-fr/controler-ses-cookies) vous permet de vérifier quelles entreprises ont placé des cookies sur votre ordinateur, votre tablette ou votre GSM.

6. Cette déclaration peut-elle être modifiée ?

Carrières du Hainaut se réserve le droit d’apporter des modifications à sa politique en matière de cookies. Chaque modification sera publiée sur cette page. Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette COOKIE POLICY afin d’être toujours au courant des évolutions.